6 Dní
do konce školního roku

Autoškola

Zpět

Skupiny řidičského oprávnění

Přihláška do autoškoly

Poplatky

Závěrečná zkouška

Vydání řidičského průkazu

FAQ

Autoškola ISŠA z kapacitních důvodů neprovádí komerční výuku a výcvik pro veřejnost.

Následující informace jsou určeny pouze pro žáky školy.

Průběh výuky a výcviku

Teoretická výuka pro výše uvedené učební obory probíhá v rámci předmětu ŘMV ve 2. ročníku a pro výše uvedené studijní obory ve 3. ročníku.

K výuce v naší autoškole používáme a doporučujeme výukový set AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!, autor Zdeněk Schröter.

Originálně zpracovaná, kreativní učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky.

Výukový CD ROM obsahující stovky názorných obrázků, animace a videa používáme při výuce na učebně. Tentýž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu. Především interaktivní forma Vás vtáhne do hry. Můžete volit různé varianty, můžete o dané problematice s počítačem komunikovat, můžete si hrát. Učení se stává zábavnějším.

Do výcviku v řízení vozidla jsou žáci zařazováni postupně od 2. pololetí v tom ročníku, ve kterém mají zařazen předmět ŘMV. Závěrečné zkoušky se realizují po absolvování všech hodin výcviku v řízení.

Výuka a výcvik v autoškole ISŠA může trvat pouze po dobu studia daného oboru na ISŠA. Pokud žák přestane být žákem školy dle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., nemůže již dále ve výuce a výcviku pokračovat.

Plánování jízd

1. Zahájení výcviku v řízení vozidla doporučuje vyučující ŘMV (předpokladem je splnění elektronického testu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, souvisejících předpisů, zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy nejméně na 43 bodů).
2. Žák obdrží Průkaz žadatele o řidičské oprávnění, který je povinen mít při výcviku v řízení vždy u sebe.
3. Žákovi je zpřístupněno objednávání jízd v plánovací aplikaci MOJE AUTOŠKOLA.
4. Plánování jízd s nákladním automobilem (sk. C nebo C1) je žákovi povoleno na základě doporučení učitele výcviku v řízení vozidla sk. B (předpokladem je bezproblémové ovládání osobního automobilu a správná aplikace pravidel silničního provozu). Toto doporučení se předpokládá mezi pátou a desátou jízdou sk. B.
5. Na jeden den je možno naplánovat max. 1 jízdu (tj. 2 vyučovací hodiny).
6. V každém týdnu je možné naplánovat max. 1 jízdu v době výuky nebo praxe (nezapočítaná absence), další jízdy je nutné plánovat ve volném čase.
7. Jízdy jsou realizovány v těchto časových intervalech:

dopoledne odpoledne
7.00 – 8.30 12.30 – 14.00
8.45 – 10.15 14.15 – 15.45
10.30 – 12.00 16.00 – 17.30
  17.45 – 19.15

 

8. Před naplánováním několika posledních jízd se žák dostaví do kanceláře autoškoly a prokáže znalosti potřebné pro vykonání zkoušky složením elektronického testu nejméně na 45 bodů. Poté si dohodne termín závěrečné zkoušky. Následně si žák doplánuje zbývající jízdy tak, aby mezi poslední jízdou a zkouškou byly nejméně 2 pracovní dny.

Rušení naplánovaných jízd

Naplánovanou jízdu je možné zrušit prostřednictvím plánovací aplikace MOJE AUTOŠKOLA. Pokud je jízda zrušena méně než 24 hodin před jejím začátkem a jiný žák si tuto jízdu neobjedná (jízda zůstane neobsazená), je žák povinen uhradit poplatek za pozdní zrušení jízdy (prostoj) dle sazebníku poplatků. Stejný poplatek žák hradí při nedostavení se na naplánovanou jízdu.
Platbu za prostoj lze zrušit pouze po předložení potvrzení o akutním lékařském vyšetření (nikoliv omluvenkou od rodičů) nebo potvrzením dopravce o zpoždění veřejné dopravy (zpožděnka).

Přerušení praktického výcviku (tzv. blokace)

Účast na praktickém výcviku se přeruší na dobu 2 měsíců, pokud:

  • je žák v kterémkoliv předmětu klasifikován známkou 5 nebo neklasifikován
  • je žákovi udělena důtka ředitele školy nebo bylo rozhodnuto o podmínečném vyloučení ze školy
  • žák neplní povinnosti vyplývající ze školního řádu nebo školní řád porušuje

Převod do jiné autoškoly

Tento úkon je možný v případě, že žák v průběhu výcviku ukončí nebo přeruší docházku na ISŠA. Vedoucí autoškoly žákovi vystaví potvrzení o absolvování části výuky a výcviku, na základě kterého lze pokračovat ve výuce a výcviku v jiné autoškole. Převod do komerční autoškoly není možný u sdružených výcviků B+C nebo B+C1.

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.